Gebedstuin

Gebedstuin

Hartelijk welkom bij de Gebedsweg, een bijzondere wandeling, die u langs twaalf symbolen voert, van schepping tot herschepping. Nagenoeg alle haltes hebben de vorm van een G in verschillende posities. Twaalf G’s om rustig te overdenken wat u leest en ziet, om God te aanbidden, tot inkeer te komen en uw geestelijk leven te overdenken. Begin de wandeling zo onbevangen mogelijk. ‘Er gewoon zijn’ is voldoende. De gebedsweg roept als vanzelf allerlei gedachten en beelden bij u op. Wandel hem in stilte, we hopen dat het een bijzondere ervaring voor u wordt. Wilt u een gesprek over wat u gezien en beleefd hebt, dan kunt u dit kenbaar maken bij de receptie.

Wij wensen u van harte Gods zegen toe!

Namens de woongemeenschap van Hebron

Gids bij de gebedsweg

Gebedstap 1 -

Gods grootheid

Gods grootheid in de schepping 

Zittend op de bank ziet u een mooie oude boom, die al heel veel mensen aan zich voorbij heeft zien gaan en veel heeft zien veranderen om hem heen. Bomen laten iets zien van Gods grootheid.

U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.

Openbaring 4 vers 11

Gebedstap 2 - 

Gescheiden van God

Gescheiden van God 

Zittend op een boomstoeltje is niet zo comfortabel. Op een onherbergzame plek moet je niet te lang blijven zitten! Toch is het goed om een moment na te denken. ‘Is er iets wat tussen God en u in staat?’

Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid.

Romeinen 3 vers 23

Gebedstap 3 -

Genade 

Gods genade                                       Jezus, de brug God en mens

Jezus droeg aan het kruis alle schuld, ook van u! Hier kunt u alles achter laten wat u neerdrukt. U kunt dat concreet maken door een steen te nemen en die bij het kruis neer te leggen.

Om onze zonden werd hij doorboord, onder onze schuld vermorzeld. De straf die Hij onderging, bracht ons vrede; de wonden, die Hij opliep, brachten ons genezing.

Jesaja 53 vers 5

Gebedstap 4 - 

Geopend graf

Goedheid   Graf: Jezus leeft! 

De grafsteen hield de Zoon van God niet tegen. Jezus is opgestaan!

Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder ,die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven’.

Johannes 11 vers 25 en 26

Gebedstap 5 - 

Gebed 

Gebed als antwoord 

Wat kunnen we als antwoord op het offer van Jezus Christus anders doen dan voor Hem buigen, Hem aanbidden en onszelf aan Hem overgeven?

U bent mijn toevlucht, U bevrijdt me, ik kan wel juichen van vreugde.

Psalm 32 vers 7

Laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze Maker.

Psalm 95 vers 6

Gebedstap 6 - 

Geleid door de Geest

De Geest leert ons te wandelen met God 

Gods Geest is in ons als Gids gegeven, onzichtbaar, maar reëel aanwezig beschermend om ons lichaam heen, sprekend in ons hart. Om zijn stem te verstaan is stilte nodig. 

Deze plek nodigt daartoe uit.

De Heilige Geest zal je alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 14 vers 26

Gebedstap 7 - 

Glorie aan God

Glorie aan God 

De boom met drie stammen staat symbool voor de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem begrijpen kunnen we niet, Hem aanbidden wel!

Deze plek nodigt u daartoe uit.

Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid.

1 Timotheüs 1 vers 17

Gebedstap 8 - 

Groeien in hoop

Groeien in geloof en volharding versterkt de hoop 

Bijbelse hoop is als een anker: ons leven wordt vastgemaakt aan Gods beloften. Hoe meer we ons vertrouwen op God en zijn Woord stellen, hoe sterker we zullen staan. Neem een belofte van God in uw gedachten en denk na over wat die voor u betekent.

De hoop hebben wij als een anker van de ziel, dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel.

Hebreeën 6 vers 19

Gebedstap 9 - 

Gods goedheid

Gods goedheid duurt eeuwig 

We hebben een herder nodig, een herder die voor ons zorgt en die ons leidt. En we hebben er Eén! Eén die ons bij name kent. Eén die ons alle dagen met liefde en goedheid omringt.

Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang, in uw huis mag ik wonen tot in lengte van dagen.

Psalm 23 vers 6Gebedstap 10 - 

Gelovig uitzien

Geloven in Gods toekomst 

Je hoeft nooit bang te zijn een onbekende toekomst toe te vertrouwen aan een God, die je bekend is.

Wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

2 Petrus 3 vers 13

Gebedstap 11 - 

Genezing voor iedereen 

Genezing voor iedereen

Christus is onze levensboom. Hij brengt genezing. Nu al, en ook in de toekomst als God alles nieuw maakt. De Israëltuin staat symbool voor het leven op de nieuwe aarde. De Jordaan stroomt er doorheen als teken van leven en vruchtbaarheid. In de twaalf perken staan planten, die we in de Bijbel kunnen vinden.

Aan beide zijden van de rivier stonden levensbomen die twaalf keer per jaar vrucht droegen, elke maand één keer. Hun bladeren brengen de volken genezing.

Openbaring 22 vers 2

Gebedstap 12 - 

Getuigen 

Getuigen van Gods liefde 

Om anderen dichter bij God te brengen, moeten wij zelf dicht bij de Bron leven. Zoals de schalen bij de vijver het water opvangen en doorgeven, zo mogen wij de warmte en liefde die wij van God ontvangen aan anderen doorgeven ‘met hart en handen’ - met woorden of in daden.

 Je zult Zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt.

Handelingen 22 vers 15