Hart voor de gemeente

Hart voor de gemeente

Hart voor de Gemeente is, als onderdeel van Hebron Missie, een platform dat geestelijk leiders wil laten ontmoeten, bemoedigen en toerusten.

De gemeente is hét instrument waardoor God Zijn glorie wil verspreiden in deze wereld. God verlangt dat door de gemeente de veelvuldige wijsheid van God verkondigd wordt (Ef.3:10). Juist in deze tijd staat de gemeente van Jezus Christus onder druk door individualisme, consumentisme, wereldgelijkvormigheid en traditionalisme. Dit zijn wapens in de hand van satan om de christelijke gemeente van haar kracht en missie te beroven.

Wij geloven echter dat het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus, Overwinnaar is. Hij verlangt om Zijn gemeente, ook in de 21e eeuw, te bouwen (Matth.16:18). Het is de (plaatselijke) gemeente, die onverkort de roeping heeft om Jezus Christus te kennen en Hem bekend te maken aan alle mensen. Dat is een grote, heerlijke en verantwoordelijke roeping, voor alle gemeenteleden maar zeker ook voor de leiders.


Gods Woord is levend en krachtig en biedt hoop, instructie en bemoediging voor ieder die zich geroepen weet om mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus. Aan de geestelijk leiders is een grote verantwoordelijkheid toevertrouwd om de gemeente volgens Bijbelse principes te leiden. In de praktijk van het gemeenteleven ervaren zij hun roeping als een verantwoordelijke taak. Er is behoefte aan ontmoeting, bemoediging en toerusting.

Hart voor de Gemeente heeft het verlangen om hen die in de gemeente geestelijke verantwoordelijkheid dragen of die zich daarop voorbereiden terzijde te staan. Dat willen we doen door elkaar over kerkmuren heen te ontmoeten, te bemoedigen en toe te rusten met geestelijk onderwijs over allerlei praktische gemeentethema’s.

Met dat doel organiseert Hart voor de Gemeente per jaar verschillende toerustingsdagen en seminars in het centrum Hebron Missie te Amerongen. Tijdens deze dagen zullen we samen God aanbidden en is er gelegenheid om met elkaar te bidden. Ook zal er ruimschoots gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten voor fellowship, casussen te bespreken en ervaringen te delen. Meer dan ooit is het belangrijk om als leiders van hart tot hart te kunnen spreken met gelijkgezinden en open te zijn over hoogte- , maar zeker ook over dieptepunten in de bediening.


Door fris en praktisch Bijbelonderwijs willen we leiders toerusten om met passie, bewogenheid en liefde voor de waarheid hun plaats in de lokale gemeente in te nemen en mee te werken aan de Grote Opdracht.

De onderwerpen die op deze dagen aan bod zullen komen bewegen zich rond discipelschap, leiderschap, gemeente-inrichting, pastorale kwesties, evangelisatie en kerkplanting.

Programma voor 2020-2021

Vrijdag 30 oktober 2020
‘Opwekking in de gemeente - Bijbels of utopisch verlangen?' - met o.a. dr. Henk van den Belt

Vrijdag 11 december 2020
‘Liefde en waarheid - het geheim van de gezonde gemeente' - met drs Jef de Vriese

Donderdag 18 maart 2021
‘Nieuwe leiders herkennen, opleiden en inzetten' - met ds. Orlando Bottenbley

Donderdag en vrijdag 20 en 21 mei 2021
‘Aanbidding in de gemeente - emotie of devotie?' - met diverse sprekers


Houd de website in de gaten, of laat je e-mailadres achter zodat we je op de hoogte kunnen stellen van nieuwe initiatieven. Bij vragen: info@hartvoordegemeente.nl.


Voor video's verwijzen we je door naar ons Youtube kanaal.

Bekijk ons kanaal

Succesvol verstuurd

Bedankt voor je aanmelding!

Let op: de oorspronkelijk geplande toerustingsdag op 30 oktober met als thema ‘Opwekking in de gemeente’ gaan niet door en zal verplaatst worden naar het voorjaar 2020 DV. 

In plaats daarvan organiseren we een kleinschalige dag met als thema ‘De Corona-crisis als spiegel’. Inschrijvingen voor de oorspronkelijke dag zijn komen te vervallen. Wil je de nieuwe toerustingsdag bezoeken, meld je dan hieronder aan.

Meld je (individueel) aan voor de eerstvolgende toerustingsdag van Hart voor de Gemeente: 30 oktober 2020 – ‘De Corona-crisis als spiegel’ - ' met o.a. Dr Henk van den Belt , Martin Penning en Bert Boer. 

Deze dag wordt gehouden in Hebron Missie te Amerongen. De dag begint om 09:30 uur en duurt tot 15:30 uur.

Succesvol verstuurd

Bedankt voor het aanmelden. We houden je op de hoogte van de nieuwe initiatieven.

Laat je e-mailadres achter zodat we je op de hoogte kunnen stellen van nieuwe initiatieven