Missie en visie

Missie en visie
Missie Statement

Wij geloven dat Gods Woord levend en krachtig spreekt, ongeacht tijd en cultuur. In Gods openbaring ligt de hoop voor ieder mens, huwelijk, gezin, gemeente en land.

Wij helpen mensen om tot rust in Christus en hun bestemming te komen. Hiervoor:

  • Rusten we gelovigen toe om godvrezend in huwelijks-, gezins- en gemeenteleven dienstbaar te zijn
  • Bieden we mensen een plek waar ze God en andere gelovigen kunnen ontmoeten
  • Vuren we gelovigen aan om dienstbaar te zijn in hun gezinnen, de lokale gemeenten en voor zending en evangelisatie in binnen- en buitenland.

Hebron Missie: Toerusten - Ontmoeten – Uitzenden

Context

Meer en meer zien wij negatieve maatschappelijke ontwikkelingen doordringen in de samenleving. Dat geldt voor Europa, maar zeker ook voor Nederland. We denken daarbij aan zaken als materialisme, zelfliefde, ontrouw, immoreel gedrag, toenemende wetteloosheid en occultisme, die allen steeds sterkere vormen aannemen. Dit alles leidt onder de mensen tot ervaring van zinloosheid, eenzaamheid en disharmonie dat uiteindelijk zal leiden tot een totale ontwrichting van de samenleving. Belangrijkste oorzaak hiervan is in onze ogen het openlijk afstand nemen van God en Bijbelse principes.

Tevens signaleren we in de kerken een toenemende geestelijke verwarring en verdeeldheid. Dit wordt met name veroorzaakt door het in twijfel trekken van de Bijbel als het onfeilbare en gezaghebbend Woord van God. De gevolgen daarvan zien we in het ontbreken van een Bijbelse visie op de wedergeboorte en gezonde geestelijke groei. De gevolgen daarvan zijn dat steeds meer christenen het Evangelie loslaten. Bij gelovigen ontbreekt het verlangen om te groeien in geloof, levensheiliging en dienstbaarheid aan God. En steeds minder christenen worden gediscipeld door gebrek aan mentor- en geestelijk leiderschap. Met als aangrijpend gevolg dat de Grote Opdracht om Nederland en de rest van de wereld met het Evangelie te bereiken naar de achtergrond verdwijnt.

Visie

Dit geestelijk verval ervaren wij als een grote last maar geeft ook verlangen mee te werken aan herstel. Er is hoop want God is van eeuwigheid Dezelfde. Dit zet ons in beweging. Er zijn ook vandaag de dag mensen die God vanuit een oprecht hart zoeken, trouw zijn aan Zijn Woord en Hem radicaal willen dienen. Zij geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus alleen en jagen naar een godvrezend en vruchtbaar leven. Tegen de stroom van de tijdgeest in willen ze door Bijbelse toerusting geactiveerd worden en leeft er in hen een vurig verlangen om door de kracht van de Heilige Geest vertegenwoordigers van Jezus Christus te zijn in hun kerkelijke gemeente en omgeving.

Wij verlangen en geloven dat God, in antwoord op het gebed, op een machtige manier wil werken in deze christelijke gemeenten en kerken. We geloven dat christenen elkaar zullen vinden aan de voet van het kruis en daar door de Heilige Geest in vuur en vlam worden gezet. Het is ons verlangen dat verootmoediging, radicale bekering, levensheiliging en opwekking zich over Nederland en heel Europa zal verspreiden. We zien ernaar uit dat verfriste gelovigen door hun authentieke getuigenis de lokale gemeente bemoedigen en met hun levensstijl ongelovigen zullen bereiken. Dit alles in de verwachting van Jezus’ spoedige komst.

Missie

Door de liefde van Jezus Christus willen wij een beweging zijn waardoor mensen tot rust in Christus en tot hun bestemming komen. In het bijzonder willen we ons over geestelijk ontmoedigde gelovigen ontfermen. We willen hen bemoedigen door hen God en medegelovigen in Hebron te laten ontmoeten. In onze Bed & Bemoediging zorgen we als huisgezin van God voor een gastvrije en warme plaats van ontmoeting. Hierdoor ontwikkelen gelovigen een intieme relatie met Jezus Christus en betekenisvolle relaties met elkaar.

Met onze Bijbelscholen Filadelfia, Gospel Mission en de platformen Hart voor het gezin, Hart voor de gemeente rusten we hen toe met Gods Woord. We trainen hen in discipelschap, geestelijke verdieping en karaktervorming voor hun persoonlijk, huwelijks-, gezins- en gemeenteleven. De toegeruste gelovigen worden voorbereid om in algehele overgave aan God vanuit een lokale kerkelijke gemeente, binnen en buiten Nederland uit te gaan in Zijn Koninkrijk.

Hebron is tevens een plaats van vurig en aanhoudend gebed. In ons Huis van gebed verwelkomen we graag christenen van alle kerkelijke achtergronden om gezamenlijk voor geestelijke herleving in Nederland en Europa te bidden.

Voor dit alles slaan we graag de handen ineen met (lokale) gemeenten en christelijke organisaties die onze visie en missie een warm hart toedragen.

Activiteiten
  • Bijbelschool Gospel Mission
  • Bijbelschool Filadelfia
  • Platform Hart voor het gezin
  • Platform Hart voor de gemeente
  • Gebouw Hebron met daarin Huis van Gebed, Bed en Bemoediging, Open deuren en Uitvaarten